KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców


Egzamin ósmoklasisty 2021

Wymagania na egzaminie klas ósmych

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki - wymagania egzaminacyjne 

Egzamin - harmonogram, komunikaty i informacje 

Egzamin próbny CKE zaplanowało w formie stacjonarnej na 17,18,19 marca 2021r.

 


Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

OD 1 LUTEGO 2021 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.   

Wnioski można składać za pośrednictwem:

systemów teleinformatycznych banków
portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Od 1 kwietnia 2021 r. będzie można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69
Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

 
Terminy rekrutacji do szkół  na rok szkolny 2021-2022
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN
 

Terminy wystawiania ocen i klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021
I półrocze 

14 grudnia - wystawianie proponowanych ocen

do 22 stycznia - wystawianie ocen

25 stycznia - rada klasyfikacyjna

1 lutego - podsumowanie, wyniki I półrocza

II półrocze

10 maja - wystawianie proponowanych ocen, powiadomienie rodziców

do 10 czerwca wystawianie ocen

14 czerwca - rada klasyfikacyjna

21 czerwca - rada, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021


 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła pozyskała w ramach projektu 1 laptop, który zostanie wykorzystany do nauki zdalnej.

Więcej informacji o projekcie:

https://uml.lodz.pl/edukacja/projekty-edukacyjne/projekt-zdalna-szkola-plus/

 


Sposoby i zasady realizowania nauki na odległość w Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest: logowanie się do dziennika elektronicznego, obecność na zajęciach on-line.Odsyłanie prac domowych, praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są podstawą do wystawiania ocen i klasyfikowania.

1.Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny LIBRUS.

 1. W prowadzeniu zajęć wykorzystuje się metody i techniki pracy na odległość, które realizowane są poprzez:
 • Microsoft Office 365i aplikacji TEAMS
 • epodreczniki.pl
 • gov.pl/zdalnelekcje
 • cke.gov.pl
 • lektury.gov.pl
 • Materiały własne i inne

Klasy I – III

 Nauczyciele:

 1. Nauczyciel loguje się do dziennika elektronicznego Librus codziennie od poniedziałku

do piątku i przekazuje na konta rodziców zakres treści, zadań i materiałów do wykonania przez uczniów na dany dzień.

 1. Pracuje z uczniami zdalnie,wykorzystując następujące sposoby pracy:
 • prowadzi lekcje on-line w aplikacji Teams – co najmniej dwa razy w tygodniu, dzieląc klasę na grupy, jeśli jest taka potrzeba,
 • w dni, w których nie prowadzi lekcji w aplikacji Teams, przesyła uczniom zadania i materiały w postaci: prezentacji, filmów, linków, kart pracy ze szczegółowymi objaśnieniami,
 • prowadzi indywidualne konsultacje w aplikacji Teams, mailowe i przez dziennik elektroniczny,
 • podczas spotkań na Teamsie z uczniami dokonuje ustnej oceny wiadomości i umiejętności.
 1. W prowadzeniu zajęć wykorzystuje metody i techniki pracy na odległość, które realizowane są poprzez:
 • materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – epodręczniki.pl, innych platform edukacyjnych.
 • materiały dostępne na stronach internetowych,
 • materiały dostępne na stronach internetowych MEN,
 • materiały własne i inne (np. wydawnictwo WSiP).
 1. Określa tygodniowy zakres treści nauczania i przekazuje go rodzicom z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów, zróżnicowania zajęć, możliwości psychofizycznych oraz specyfiki zajęć.
 2. Prowadzi 30-minutowe zajęcia on-line, zgodnie z ustalonym harmonogramem, z uwzględnieniem zajęć dodatkowych.
 3. Dokumentuje przeprowadzenie zajęć w dzienniku elektronicznym.
 4. Gromadzi i archiwizuje przesłane w Office 365, służbowego maila lub dziennik elektroniczny prace uczniów w formie skanów, zdjęć, filmów.
 5. Informuje rodziców o terminach konsultacji, zasadach oceniania uczniów, proponowanych ocenach semestralnych i rocznych.

Rodzice

 1. Zgłaszają problemy w opanowaniu wiadomości i umiejętności ich dzieci.
 2. Zgłaszają wychowawcy, że ich dzieci nie posiadają technicznych warunków do zdalnego nauczania.
 3. Rodzice przesyłają prace wyznaczone przez nauczyciela do oceny na służbowego maila, Teams lub dziennik elektroniczny.

Klasy IV- VIII

Nauczyciele:

 1. Prowadzą lekcje on-line w aplikacji Teams – co najmniej 50% tygodniowej liczby godzin, zgodnie z planem lekcji danego dnia.
 2. W dni, w których nie prowadzą lekcji w aplikacji Teams, przesyłają uczniom zadania i materiały w postaci: prezentacji, filmów, linków, kart pracy.
 3. Prowadzą indywidualne konsultacje poprzez Teams, pocztę elektroniczną lub dziennik elektroniczny.
 4. Podczas spotkań on-line udzielają uczniom informacji zwrotnej odnośnie ich wiadomości i umiejętności.
 5. Określają tygodniowy zakres treści nauczania i przekazują go rodzicom, z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny, z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów, zróżnicowania zajęć, możliwości psychofizycznych oraz specyfiki zajęć,
 6. Dokumentują przeprowadzenie zajęć w dzienniku elektronicznym.
 7. Gromadzą i archiwizują przesłane na Teams, służbowego maila lub dziennik elektroniczny prace uczniów w formie skanów, zdjęć, filmów.
 8. Informują rodziców o terminach konsultacji, ocenach bieżących, proponowanych ocenach semestralnych i rocznych.

Uczniowie:

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Librus), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji, aktywnego uczestniczenia w lekcjach on - line i odsyłania prac w wyznaczonym terminie.

Rodzice:

 1. Wspierają dzieci w samodzielnym wykonywaniu prac.
 2. Zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 3. Mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr56 im. Bronisława Czecha od 1 września 2020r.

       


Zasady organizacyjne i zasady BHP obowiązujące w szkole:  

                                                

                                                     


Sposób postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.


Obowiązki rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego.


Załącznik Nr1 do Procedury Bezpieczeństwa w SP56 w Łodzi w okresie epidemii COVID-19.

 

Regulamin świetlicy szkolnej w reżimie sanitarnym na podstawie wytycznych MEN i GIS.

 


 

W związku z pandemią prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

 

      Wskazówki dla rodzica

     10 zasad dla ucznia

       

                                                                                                     

 

Pomoc psychologiczna dla uczniów w związku z pandemią Covid - 19

 

   Dane kontaktowe do ŁÓDZKIEGO SANEPIDU

    42 253 99 00 - centrala Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
    42 253 99 52, 42 253 99 53  - Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży


 

Wyprawka pierwszoklasisty

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Wykaz programów i podręczników do religii w roku szkolnym 2020/2021

 


 informacje pod adresem:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/

szczegóły również w zakładce DOKUMENTY

 


PODZIĘKOWANIA

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 56  w Łodzi, pragnie serdecznie podziękować  za sprzęt komputerowy przekazany na rzecz naszej  placówki. Dziękujemy darczyńcom, którzy chcą pozostać anonimowi,  za życzliwość, jaką okazali w tym trudnym dla wszystkich czasie, a przede wszystkim za ich zrozumienie dla potrzeb uczniów i rodziców.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, uczniowie naszej szkoły będą mogli realizować zdalne nauczanie,  podnosić kompetencje cyfrowe oraz nie czuć się wykluczonymi. Państwa pomoc jest potwierdzeniem, że wśród nas nadal są ludzie wrażliwi na potrzeby innych i bezinteresownie pomagający

w trudnych chwilach.

Do podziękowań za ten DAR SERCA łączę serdeczne pozdrowienia w imieniu swoim, a przede wszystkim uczniów.

 


 

 


Szanowni Państwo, przekazujemy informację odnośnie funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie Łodzi.

 

Infolinia dla rodziców

 


DYŻURY SPECJALISTÓW 800 100 100 W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU  

SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 23.03-27.03.2020 KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE BĘDĄ MOGLI PAŃSTWO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z:

·  PSYCHOLOGAMI (OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD 12:00 DO 15:00 I  W PIĄTEK  OD 12:00 DO 13:00)

· ORAZ Z PRAWNIKIEM (W PIĄTEK OD 13 DO 15). TERAPEUCI NIE BĘDĄ W TYM TYGODNIU DYŻUROWAĆ W TELEFONIE.

 


 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z pojawiającymi się w wielu krajach zachorowaniami na koronawirusa,

w ramach profilaktyki zdrowotnej:

 

 • Prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zwracajmy uwagę , by zasad tych przestrzegały również dzieci.
 • Apelujemy, by nie przysyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
 • Prosimy, by osoby dorosłe z objawami przeziębienia lub grypy nie przychodziły do szkoły.
 • Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

       Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi
       Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00
       Pomorska 96, 91-402 Łódź, tel. 42 253 90 00

     Informujemy rodziców dzieci do 8 roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy im się zasiłek           opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00
ul. Pomorska 96, 41-402 łódź, tel. 42 253

 

 


Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat zagrożenia wirusem grypy"


 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56 W ŁODZI    Plik


Stypendia i zasiłki szkolne.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają:

pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 — 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102; telefon:

 • 42 272-65-65
 • 42 272-65-66
 • 42 272-65-67

email: pomocmaterialnaguml.lodz.pl

JEŚLI PAŃSTWO CHCĄ ZŁOŻYĆ DOKUMENT NA WIECEJ NIŻ JEDNO DZIECKO TO SKŁADAJĄ JE NA JEDNYM WNIOSKU

DO POBRANIA ZE STRONY DOKUMENTY:

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej (24 KB)

Oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej działalność gospodarczą (19 KB)

Oświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia (18 KB)

druk wniosku o zasiłek (36 KB)

informacja o wydatkach kwalifikowanych (14 KB) druk wniosku o stypendium (55 KB) oświadczenie o wydatkach (15 KB)

 

ODNOŚNIK DO STRONY INTERNETOWEJ:

uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ 

 


Informujemy, że Nasza Szkoła bierze udział w programie Office 365. Projekt ten  pozwala na darmowy dostęp nie tylko do oprogramowania biurowego, ale także innych przydatnych funkcji (jednolita poczta, dostęp do chmury itp.). Poniżej list z Wydziału Edukacji, miłej lektury.

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją informuję, że możemy rozpocząć 1 etap wdrażania oprogramowania OFFICE 365  w łódzkich placówkach oświatowych. 

Drodzy Państwo, jak wiecie oprogramowanie OFFICE 365, które miasto kupiło w celu ujednolicenia systemu informatycznego oraz sposobu zarządzania i komunikacji w łódzkiej edukacji zawiera w sobie dwa warianty użytkowania:

 • Wariant ON – LINE to znaczy korzystanie z najnowszych wersji aplikacji wchodzących w skład oprogramowania OFFICE 365 wraz z niezliczoną ilością usług stanowiących niezastąpione narzędzie  w Waszych menadżerskich rękach oraz w pracy dydaktycznej nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, wymagający dostępu do Internetu.
 • Wariant OFF – LINE (stanowiący uzupełnienie wariantu ON – LINE) to znaczy korzystanie z najnowszych wersji aplikacji wchodzących w skład oprogramowania OFFICE 365 na każdym komputerze służbowym będącym na stanie placówki, którego parametry umożliwią bezpośrednie ich zainstalowanie.

Te dwa warianty to dostęp dla nas wszystkich do usług i aplikacji w OFFICE 365 dedykowanych specjalnie dla edukacji. Wszyscy będziemy mogli korzystać, między innymi z:

 • jednorodnej poczty e-mail,
 • wirtualnego dysku OneDrive o pojemności 1TB dla każdego,
 • nowoczesnych narzędzi do komunikacji i współpracy w chmurze, dostępnych w dowolnym miejscu  i  czasie, z dowolnego urządzenia,
 • aplikacji edukacyjnych np. takich jak: Microsoft Teams, OneNote Class Notebook, Forms,
 • pełnej wersji pakietu Office do instalacji na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach do użytku prywatnego.

Oprócz popularnego pakietu biurowego, za pomocą którego można tworzyć dokumenty indywidualnie, OFFICE 365 stwarza szansę na tworzenie dokumentów zespołowo. Umożliwia korzystanie z bezpiecznej poczty z zastosowaniem ujednoliconych adresów, tworzenie interaktywnych multimedialnych publikacji, uruchomienie szkolnego kanału filmowego, organizowanie telekonferencji, stworzenie szkolnej strony internetowej – bez kosztów hostingu, wspieranie lekcji poprzez e-learning i współpracę on-line.

Z poważaniem,
w uzgodnieniu z p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji
Jarosławem Pawlickim.
Natalia Czepiczek
Oddział Organizacji Szkół Publicznych
Wydział Edukacji
Departament Spraw Społecznych
Urząd Miasta Łodzi

 


Dotychczasowy adres szkoły sp56lodz@poczta.onet.pl od dnia 1 września 2018roku przestał być adresem kontaktowym Szkoły Podstawowej nr56 w Łodzi.

Nasz nowy adres: kontakt@sp56.elodz.edu.pl


 

 

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69

 


 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi

 


 

przydatne linki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Rzecznik Praw Dziecka
Bezpieczny Internet
Dziecko w Sieci
Sieciaki .pl
Ochrona rodzicielska komputera
Kontrola rodzicielska - bezpieczeństwo dzieci w sieci