KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha z siedzibą w Łodzi, 91-025 Łódź, ul. Turoszowska 10 zwanym dalej Administratorem.

2.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni PawełWojtuś. Adres e-mail: kontakt@secretum.eu

3.     Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a.     dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

b.     wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej placówki na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

c.     wykonywania umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, Karty nauczyciela oraz innych ustaw;

d.     realizacji umów zawartych z kontrahentami;

4.     Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa obowiązującymi w publicznej placówce oświatowej. Najważniejsze z nich to:

a.     Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. i wydane na ich podstawie rozporządzenia odpowiednich ministrów;

b.     Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami;

c.     Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami;

d.     Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. z późniejszymi zmianami;

e.     Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

f.      Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

5.     Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Łódź, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

6.     Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

7.     Przetwarzane przez szkołę dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8.     Każdaosoba, której dane są przetwarzane przez szkołę ma prawo do:

a.     Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowychpodlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać naprawa i wolności innych osób.

b.     Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lubnieaktualności.

c.     Usunięcia danych.

-      Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może sięwiązać z rozwiązaniem umowy.

-      Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji zadań szkoły może się wiązać z brakiem możliwości dalszego uczęszczania dziecka do szkoły.

d.     Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

-      Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okrespozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

-      Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzaniado czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sąnadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e.     Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać wustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego daneosobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te daneosobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremudostarczono te dane osobowe.

f.      Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

-      W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane napodstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadnionyprzez szczególna sytuację osoby.

9.     Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a.     Drogą elektroniczną na adreskontakt@sp56.elodz.edu.pl, lub

b.     Na adres: Szkoła Podstawowa Nr 56, 91-025 Łódź, ul. Turoszowska 10, lub

c.     Osobiście w siedzibie Administratora.

10.  Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminiedo miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądańlub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą oprzyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

11.  Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopiepobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości ………zł.

12.  Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne wszczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatęwynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości ………..zł, a w szczególnych wypadkachodmówić podjęcia działań.

13.  Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany wodpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłatyna rachunku bankowym.

14.  Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

15.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesieniaskargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa